นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทบีไอไอซี จำกัด เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่าวนบุคคล เราจึงจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. 1. คำนิยาม

  1. “เรา” หมายถึง บริษัทบีไอไอซี จำกัด

  2. “คุณ” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลตามรายละเอียดที่ปรากฎในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

  3. “บริษัทในเครือเอสซีจี” หมายถึง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่รายงานประจำปีฉบับล่าสุดบนเว็บไซต์ https://scc-th.listedcompany.com/ar.html 

  4. “ประมวลผล” หมายถึง เก็บรวบรวม การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 2. 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

  1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

   • จากตัวคุณเอง เช่น เมื่อคุณสมัครสมาชิก สร้างบัญชีผู้ใช้งาน ซื้อสินค้าหรือใช้บริการของเรา ติดต่อสอบถามข้อมูลจากเรา ติดต่อคอนแทคเซ็นเตอร์ ข้อมูลที่คุณระบุในแบบฟอร์ม แบบสอบถาม ข้อมูลที่ปรากฎในนามบัตรที่คุณให้ไว้กับเรา ข้อมูลในเอกสารที่คุณให้ไว้กับเรา หรือการจากการที่เราสอบถามสอบถามและติดต่อสื่อสารกับคุณทั้งที่เป็นวาจาและลายลักษณ์อักษร 

   • จากบริษัทในเครือเอสซีจี เช่น เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการแนะนำหรืออ้างถึงโดยบริษัทในเครือเอสซีจีของเรา

   • จากหน่วยงานของรัฐ เช่น หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท ทะเบียนราษฎร์ เอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม (เช่น หมายเรียก หมายศาล คำร้อง คำฟ้อง คำสั่ง คำพิพากษา) 

   • จากองค์กรที่คุณสังกัดหรือเกี่ยวข้องกับคุณ

   • จากบุคคลอื่นซึ่งเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับเรา เช่น จากคู่ธุรกิจของเรา ผู้ที่ขายสินค้าหรือให้บริการกับเรา สถาบัน องค์กร หน่วยงานทางการศึกษา

   • จากแหล่งสาธารณะอื่น เช่น จากแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้ทั่วไปโดยใช้อินเตอร์เน็ต บัญชีโซเชียลมีเดียที่คุณตั้งค่าเผยแพร่ต่อสาธารณะ เอกสารที่คุณหรือองค์กรที่คุณเกี่ยวข้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ (เช่น ประวัติการทำงาน บทความ การแสดงความเห็นต่อสาธารณะ รายงานประจำปี เอกสารประชาสัมพันธ์) ข่าวสารของสื่อสารมวลชน คำพิพากษา คำวินิจฉัย และข้อหารือที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะ

  2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้เมื่อคุณซื้อสินค้า และ/หรือ บริการจากเรา

   • ข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของคุณ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด สถานภาพ ภูมิลำเนา รูปถ่าย

   • ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่

   • ข้อมูลเกี่ยวกับงานของคุณ เช่น อาชีพ ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน

   • ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ เช่น ประเภทสินค้าและบริการที่คุณซื้อจากเรา ประวัติการซื้อสินค้าและบริการกับเรา

   • ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูลรายได้ สิทธิประโยชน์ที่คุณได้รับจากเรา ประวัติการจ่ายเงิน รายได้

   • ข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้แก่เรา เมื่อคุณติดต่อเรา ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับเรา หรือเมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกของเรา

  3.  เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมร้านค้า หรือบริเวณบริษัทของเรา (เช่น ภายในร้านค้าหรืออาคาร บริเวณทางเข้าออกอาคาร สถานที่จอดรถ) เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคลของคุณ ได้แก่ ข้อมูลภาพ หรือวีดิโอที่บันทึกภาพของคุณจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเรา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจระบุตัวตนของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อย่างไรก็ดี เราจะติดป้ายก่อนที่จะถึงบริเวณที่กล้องโทรทัศน์วงจรปิดจับภาพ เพื่อแจ้งรายละเอียดให้คุณทราบว่ามีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณใด เพื่อวัตถุประสงค์อะไร รวมถึงช่องทางสำหรับอ่านข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

  4. หากคุณใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) และซื้อสินค้าออนไลน์ หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

   • ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก (Registration)

   • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้ เช่น IP Address หรือ other device identifier

   • ชนิดและเวอร์ชันของบราวเซอร์ที่คุณใช้ รวมถึงชนิดและเวอร์ชันของ plug-in ของบราวเซอร์

   • การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone)

   • พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน โดยการใช้ cookies/ Tracking technologies โดยคุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ ww.locopack.com

  5. เมื่อคุณร่วมกิจกรรมใด ๆ กับเรา เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคลของคุณ เช่น

   • ข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของคุณ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด รูปถ่าย

   • ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่

   • ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม เช่น ประวัติการร่วมกิจกรรมในครั้งก่อนๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่รับประทานอาหารบางชนิดที่คุณแจ้งไว้กับเรา

  6. เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามมาตรา 26 

  7. ในกรณีที่คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นให้กับเรา คุณต้องดำเนินการเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า คุณสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับเราได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึงการที่คุณต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย

 3. 3. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

   • เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญากับเรา เช่น เพื่อจัดส่งสินค้า ให้บริการ รับชำระค่าสินค้าหรือบริการ จัดทำเอกสาร เช่น หนังสือสัญญา ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี สร้างบัญชีผู้ใช้งาน ให้บริการหลังการขาย รับคืนสินค้า

   • เพื่อให้เราสามารถจัดเตรียมและปฏิบัติตามสัญญากับบุคคลที่สาม (เช่น  ในกรณีที่เราเป็นคู่สัญญากับองค์กรที่คุณสังกัด)

   • เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของเรา เช่น การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าและผู้ติดต่อ การบันทึกข้อมูลทางบัญชีการเงิน การตรวจสอบภายในองค์กรของเรา

   • เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการของเรา

   • เพื่อจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้า (Customer Relationship Management) ดำเนินการทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูล (Marketing and Data Analysis) รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด เช่น ทำแบบสอบถาม เข้าสัมภาษณ์

   • เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคุณหรือกับองค์กรของคุณ

   • เพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมอื่นๆ 

   • เพื่อบำรุงรักษาและดำเนินการเกี่ยวกับระบบไอทีของเรา เช่น การจัดการฐานข้อมูล 

   • เพื่อปรับโครงสร้าง จำหน่าย หรือโอนย้ายกิจการหรือสินทรัพย์ของเรา 

   • เพื่อจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ (เช่น การเข้าถึงสถานที่ของเรา การประมวลผลโดยใช้กล้อง CCTV) และเพื่อป้องกันความเสียหายและรักษาผลประโยชน์ของเราและลูกค้าของเรา

   • เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของคุณ เช่น การ Log in เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา การยืนยันตัวตนของผู้รับหรือจ่ายเงิน

   • เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

   • เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

   • เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฏระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

   • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้

   • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น

   • เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับความยินยอมจากคุณ ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวก่อนหรือในขณะที่เราขอความยินยอมจากคุณเป็นรายกรณี ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการขอความยินยอมและผลที่อาจเกิดขึ้นหากเราไม่ได้รับความยินยอมจากคุณได้ ตามที่ปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

  2. ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมสำเนา ภาพถ่าย หรือภาพสแกนบัตรประชาชนที่มีข้อมูลศาสนาของคุณปรากฎอยู่ เราจะขอให้คุณปิดบัง (redact) ข้อมูลนั้นด้วยการถมดำ ขีดฆ่า หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่น ทั้งนี้ เราจะดำเนินการปิดบัง (redact) ข้อมูลนั้นหากเราพบว่าสำเนา ภาพถ่าย หรือภาพสแกนบัตรประชาชนปรากฎข้อมูลเกี่ยวกับการนับถือศาสนาของคุณอยู่

  3. เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของคุณ 

 4. 4. คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

 1. 5. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม

  1. ในกรณีที่เราขอความยินยอมจากคุณร่วมกับหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เช่น ในกรณีที่เราขอความยินยอมจากคุณเพื่อให้คุณได้รับข่าวสารและการติดต่อจากบริษัทในเครือของเรา คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

  2. ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของคุณ คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของคุณที่ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

  3. หากคุณถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

  4. เราไม่มีเจตนาที่จะให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรากับผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ในกรณีที่คุณเป็นผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถและต้องการให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณจะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของคุณก่อนที่จะให้ความยินยอมนั้นกับเราด้วย

  5. หากคุณให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผลข้อมูลของบุคคลอื่น คุณต้องรับรองว่าคุณมีอำนาจในการให้ความยินยอมดังกล่าวแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามกฎหมายในขณะที่คุณให้ความยินยอมกับเรา 

 2. 6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

  2. เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

  3. กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยขอความยินยอมจากคุณ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าคุณจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดำเนินการตามคำขอของคุณเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี เราจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าคุณเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้ เราสามารถตอบสนองต่อคำขอของคุณในอนาคตได้

 3. 7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น

  1. เราเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ

   • บริษัทในเครือเอสซีจี (ตามรายชื่อที่ปรากฎในรายงานประจำปีฉบับล่าสุดบนเว็บไซต์ https://scc-th.listedcompany.com/ar.html)

   • บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือเอสซีจีและพันธมิตรของเรา (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้แทนจำหน่ายของเรา ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง (เช่น ไปรษณีย์) ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการและทำหน้าที่ภายใต้การควบคุมของเรา เช่น ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ที่เรามอบหมายให้ส่งโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราหรือให้ความช่วยเหลือและบริการแก่คุณ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน (เช่น ธนาคาร บริษัทรับชำระเงินแทน) ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น การจัดทำ Big Data, Business Insight) ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี (เช่น ระบบคลาวด์ ระบบบล็อคเชน บริการส่ง SMS บริการ data analytics) ผู้ให้บริการจัดทำโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบ บริษัทประกัน ที่ปรึกษา หน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) และบุคคลอื่นที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่คุณ รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  2. บุคคลที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ตามข้อ 7.1 อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากจากเรา โดยคุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวได้ตามที่บุคคลนั้น ๆ ประกาศ 

  3. กรณีที่มีการปรับโครงสร้าง จำหน่าย หรือโอนย้ายกิจการหรือสินทรัพย์ของเรา เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้รับโอนหรือซื้อกิจการ และ/หรือที่ปรึกษาของผู้ซื้อกิจการ อย่างไรก็ดี เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงกำหนดให้ผู้ซื้อกิจการ และ/หรือ ที่ปรึกษาของผู้ซื้อกิจการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

  4. เราจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของคุณอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

 4. 8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

  1. เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของคุณหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

  2. เราอาจเก็บข้อมูลของคุณบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สำเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกำหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

  3. ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการคุ้มครองและคุณสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามกฎหมาย รวมถึงมีมาตรการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ เราจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของคุณอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ 

 5. 9. มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราและเราได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

  2. เราจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมทั้งมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เช่น การควบคุมการเข้าถึงหรือควบคมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (user access management) และนอกจากนี้ เราจะได้จัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

 6. 10. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  1. คุณมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้

   • ถอนความยินยอมที่คุณได้ให้ไว้กับเรา เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

   • ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

   • ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

   • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ

   • ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ (anonymous)

   • ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

   • แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

   • ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของคุณโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 1. คุณสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้โดยส่งอีเมลมาหาเราที่ support@locopack.co หรือ Line ID @locopack

 1. 11. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทบีไอไอซี จำกัด

สถานที่ติดต่อ: 1355 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 

Email support@locopack.co หรือ Line ID @locopack

กรณีที่คุณมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ Email support@locopack.co

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ซึ่งคุณควรเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ