ข้อตกลงการใช้งาน

โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานนี้อย่างระมัดระวัง เนื่องจากข้อตกลงการใช้งานนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัทฯในการใช้งาน LocoPack โปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดในข้อตกลงการใช้งานนี้ก่อนที่ผู้ใช้งานจะใช้งาน LocoPack เนื่องจากบริษัทฯจะถือว่าการที่ผู้ใช้งานใช้งาน LocoPack เป็นการที่ผู้ใช้งานยอมรับและตกลงตามข้อตกลงการใช้งานนี้


หากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้ กรุณาไม่เข้าใช้หรือหยุดการใช้งาน LocoPack ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของข้อตกลงการใช้งานได้ตามข้อความที่ปรากฎในเอกสารนี้และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง


 1. นิยามศัพท์

  1. “ข้อตกลงการใช้งานนี้” หมายถึง ข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารแนบ เอกสารเพิ่มเติม นโยบาย ประกาศ ข้อตกลง และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
  2. “LocoPack” หมายถึง เว็บไซต์ www.locopack.co และการให้บริการและกิจกรรมอื่นภายใต้ชื่อ “LocoPack”

  3. “ใช้งาน” หมายถึง เยี่ยมชม เข้าถึง และใช้งาน ไม่ว่าการเยี่ยมชม การเข้าถึง หรือการใช้งานนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ลักษณะใด ผ่านอุปกรณ์ใด ผ่านช่องทางใด และไม่ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม

  4. “ผู้ใช้งาน” (User) หมายถึง ผู้ใช้งาน หรือนายจ้าง ตัวการ หรือผู้มอบอำนาจให้ผู้นั้นใช้งานในกรณีที่เป็นการใช้งานในนามหรือเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น

  5. “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัทบีไอไอซี จำกัด

  6. “บริษัทในเครือเอสซีจี” หมายถึง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://scc-th.listedcompany.com/ar.html

  7. “บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

  8. “ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึง (1) ข้อมูลซึ่งผู้ใช้งานได้รับหรือล่วงรู้อันเนื่องมาจากการใช้งาน และ (2) ข้อมูลที่บริษัทฯกำหนดว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ

 2. การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

  1. ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าชมหรือใช้งานบางประเภทบน LocoPack แต่ผู้ใช้งานต้องสมัครสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการบน LocoPack และเพื่อใช้งานฟังก์ชันที่มีไว้สำหรับผู้ใช้งานที่สมัครสมาชิกแล้วเท่านั้น

  2. บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในขั้นตอนการสมัครสมาชิกและสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถดูรายการข้อมูลส่วนบุคคลและละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทฯ แจ้งไว้

  3. ในการสมัครสมาชิก LocoPack ผู้ใช้งานต้องระบุข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานได้ หากปรากฎว่าข้อมูลของผู้ใช้งานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในปฏิเสธไม่สร้างบัญชีผู้ใช้งาน ระงับบัญชีผู้ใช้งาน หรือปฏิเสธการใช้งาน

  4. บริษัทฯ จำกัดการสมัครสมาชิก LocoPack 1 บัญชีผู้ใช้งาน ต่อ 1 เบอร์โทรศัพท์ เท่านั้น

  5. เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ ผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน รวมถึงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้งานไว้เป็นความลับ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้งานให้บุคคลอื่นใช้ LocoPack โดยเชื่อมต่อกับบัญชีของผู้ใช้งาน และหากมีบุคคลอื่นสมัครหรือใช้งานโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงให้ถือว่าบุคคลนั้นถือเป็นตัวแทนของผู้ใช้งานและผู้ใช้งานตกลงจะรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลนั้น

  6. การที่ผู้ใช้งานสร้างบัญชีผู้ใช้งานกับบริษัทฯ เป็นการที่ผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้ หากผู้ใช้งานไม่ต้องการตกลงยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกไม่สร้างบัญชีผู้ใช้งานได้

  7. หากผู้ใช้งานสร้างบัญชีผู้ใช้งานหรือใช้บริการของบริษัทฯ แทนหรือในนามของบุคคลอื่น (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ผู้ใช้งานรับรองกับบริษัทฯ ว่า ผู้ใช้งานมีอำนาจทำการแทนบุคคลอื่นนั้นเพื่อเข้าทำข้อตกลงการใช้งานนี้ได้ตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ อาจขอให้ผู้ใช้งานแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ใช้งานมีอำนาจดำเนินการแทนหรือในนามของบุคคลอื่นนั้นได้

  8. ผู้ใช้งานรับรองว่าในขณะที่ผู้ใช้งานสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

  9. หากผู้ใช้งานเป็นผู้เยาว์ในเวลาที่ผู้ใช้งานสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานรับรองกับบริษัทฯ ว่าผู้ใช้งานได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมสำหรับการสร้างบัญชีผู้ใช้งานและยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้

  10. ผู้ใช้งานตกลงให้บริษัทฯ สามารถยกเลิกหรือระงับบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้งานรวมทั้งการให้บริการ LocoPack กับผู้ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าคำรับรองที่ผู้ใช้งานให้ไว้ข้างต้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานนี้

  11. ผู้ใช้งานยอมรับว่าการใช้บริการ การสื่อสาร การเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลใด ๆ ใน LocoPack ที่ดำเนินการโดยหรือผ่านการเชื่อมต่อบัญชีของผู้ใช้งานถือว่าเป็นการเข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือการส่งข้อมูลโดยผู้ใช้งานไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม ผู้ใช้งานยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการ อ้างอิง หรือขอให้ผู้ใช้งานรับผิดชอบการกระทำนั้นเสมือนว่าผู้ใช้งานได้เข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือส่งข้อมูลนั้นเอง ไม่ว่าต่อบริษัทฯหรือบุคคลภายนอก

 3. การใช้งาน LocoPack

  1. ผู้ใช้งานตกลงว่าจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้งานบัญชีผู้ใช้งานของตน เว้นแต่บริษัทฯ จะอนุญาตให้สามารถทำได้

  2. ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และจะไม่ทำผิดกฎหมายหรือทำสิ่งใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของผู้ใช้งานในเวลาใด ๆ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อหยุดการกระทำของผู้ใช้งานที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การระงับการใช้งาน LocoPack ไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือมาตรการใด ๆ ที่บริษัทฯ มีอยู่ตามกฎหมาย

  3. ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ใช้หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้งาน LocoPack ในลักษณะที่ไม่จำกัดแต่เพียงในกรณีดังต่อไปนี้

   1. เป็นการข่มขู่ ก้าวร้าว หยาบคาย ลามก คุกคาม ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือหมิ่นประมาทบุคคลใดๆ ดูหมิ่นหรือละเมิดอำนาจศาล ลิขสิทธิ์ สิทธิของบุคคล การเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิของบุคคลอื่น

   2. ส่งหรือรับสื่อที่ผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอม

   3. ส่งหรือรับสื่อใดๆ ที่เป็นอันตรายในทางเทคนิค (รวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ logic bombs, trojan horses, worms, ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ข้อมูลที่บกพร่อง หรือซอฟท์แวร์ที่มีเจตนามุ่งร้ายหรือข้อมูลที่เป็นอันตราย)

   4. ก่อให้เกิดความรำคาญ ไม่สะดวกสบาย หรือก่อให้เกิดความกังวลกับผู้ใช้งานอื่น

   5. สกัดกั้นหรือพยายามสกัดกั้นการส่งผ่านข้อมูล

   6. ใช้งาน LocoPack เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนดไว้

   7. ใช้งาน LocoPack เพื่อทำการฉ้อโกง ทุจริต หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน

  4. ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของ LocoPack ไม่ว่าด้วยวิธีการใด และผู้ใช้งานต้องไม่ใช้งานในลักษณะที่อาจทำให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ ซึ่งรวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ เช่น สคริปต์ อุปกรณ์ หรือระบบอัตโนมัติเพื่อเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนื้อหาใน LocoPack (Data Scraping) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

  5. LocoPack อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมดูแล ในกรณีนี้ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว และระมัดระวังในการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงว่าบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

 4. การสั่งซื้อสินค้าและบริการ

  1. ผู้ใช้งานต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งานและตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานก่อนจึงจะสามารถซื้อสินค้าและบริการบน LocoPack ได้

  2. ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อสั่งซื้อสินค้าและบริการได้โดยการเลือกสินค้าหรือบริการที่ปรากฎบน LocoPack และกดเลือก “สั่งซื้อ” หรือลงนามอนุมัติคำสั่งซื้อในใบเสนอราคา หรือดำเนินการอย่างอื่นเพื่อทำคำสั่งซื้อ (“คำสั่งซื้อ”)

  3. คำสั่งซื้อของผู้ใช้งานจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ใช้งานได้ชำระยอดรวมสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเรียบร้อยแล้ว และผู้ใช้งานตกลงให้ถือว่าคำสั่งซื้อของลูกค้าเป็นการที่ผู้ใช้งานได้เสนอซื้อสินค้าหรือบริการตามรายการ ลักษณะ และคุณสมบัติตามระบุไว้ในหน้าของสินค้าหรือบริการนั้นบน LocoPack และตามจำนวนที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ

  4. บริษัทฯ สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้หากผู้ใช้งานไม่ชำระยอดรวมภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่ที่ผู้ใช้งานทำคำสั่งซื้อ

  5. ระยะเวลาในการผลิตสินค้าตามที่ระบุไว้ในในเสนอราคาและที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นระยะเวลาที่เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ใช้งานยืนยันแบบเพื่อการผลิต และไม่รวมวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 5. ราคา

  1. ราคาของสินค้าและบริการเป็นไปตามจำนวนที่แสดงบน LocoPack สำหรับสินค้าหรือบริการนั้น ซึ่งราคาที่แสดงนี้เป็นราคาต่อหน่วยสินค้าซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น จัดส่ง ค่าบริหารจัดการ (ถ้ามี) และยังไม่ได้หักส่วนลด (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทฯ จะสรุปและแจ้งยอดรวมทั้งหมดที่ผู้ใช้งานต้องชำระสำหรับการสั่งซื้อนั้น (“ยอดรวม”) ให้ผู้ใช้งานทราบในขั้นตอนสรุปการสั่งซื้อ

  2. สินค้าและบริการที่แสดงบน LocoPack เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ถ้ามี) ซึ่งผู้ใช้งานยินยอมให้ผู้ขายเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ขายจะออกใบกำกับภาษีให้มีจำนวนเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บและส่งมอบให้ผู้ใช้งานทันทีที่ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น

  3. สำหรับกรณีที่ผู้ใช้งานมีสิทธิหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โปรดติดต่อบริษัทฯ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่ถือว่าคำสั่งซื้อของผู้ใช้งานเป็นการเสนอซื้อสินค้า

 6. การชำระราคา

  1. ผู้ใช้งานตกลงชำระยอดรวมของค่าสินค้าและบริการตามช่องทางที่บริษัทฯ จัดไว้ให้บน LocoPack ทันทีที่ทำคำสั่งซื้อ หรือภายในระยะเวลาอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้ใช้งานต้องชำระยอดรวมทั้งหมดเมื่อสั่งผลิตในครั้งแรก และบริษัทฯ จะเริ่มกระบวนการผลิตสินค้าหรือให้บริการหลังจากได้รับชำระยอดรวมทั้งหมดแล้ว

  2. ผู้ใช้งานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือช่องทางการชำระเงินหลังจากที่ได้ชำระเงินแล้ว

  3. บริษัทฯ สามารถปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ ไม่ว่าผู้ใช้งานจะได้ชำระยอดรวมแล้วและไม่ว่าสัญญาได้เกิดขึ้นแล้วหรือไม่ก็ตามด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่สินค้ามีจำนวนจำกัด ข้อมูลสินค้าผิดพลาด หรือราคาสินค้าที่แสดงคลาดเคลื่อน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว และบริษัทฯ จะยกเลิกรายการชำระเงินคืนเงินที่ผู้ใช้งานได้ชำระไว้แล้วสำหรับคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกนั้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ระยะเวลาและวิธีการการคืนเงินจะเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการการชำระเงินกำหนด

  4. ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการตามวิธีที่ระบุไว้บน LocoPack เพื่อขอให้บริษัทฯ ออกเอกสารเกี่ยวกับการซื้อสินค้า เช่น ใบเสร็จและใบกำกับภาษีได้ตามรูปแบบและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

 7. การจัดส่งสินค้า

  1. สินค้าจะถูกจัดส่งในรูปแบบแบน (ไม่ขึ้นรูป)

  2. สินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่จัดส่งที่ผู้ใช้งานระบุไว้ในคำสั่งซื้อของสินค้านั้น (“ที่อยู่จัดส่ง”) ทั้งนี้ ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่จัดส่งและข้อมูลติดต่อสำหรับการจัดส่งให้ถูกต้อง

  3. เนื่องจากบริษัทฯ ใช้บริการจัดส่งสินค้าโดยผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ทำให้ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าหรือบริการที่ปรากฎบน LocoPack เป็นเพียงการประมาณการในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งระยะเวลาที่ใช้จริงในการขนส่งและกำหนดเวลาส่งมอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้ขนส่งสินค้าจะได้แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบต่อไป

  4. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ขายหรือผู้ขนส่งว่าสินค้าได้ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่จัดส่งแล้วและสถานะของคำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็นการจัดส่งสำเร็จ ผู้ใช้งานตกลงให้ถือว่าผู้ใช้งานได้รับสินค้าตามคำสั่งซื้อแล้ว เว้นแต่ผู้ใช้งานจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่าสินค้ายังไม่ได้ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่จัดส่งภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่สถานะของคำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็นการจัดส่งสำเร็จ

  5. ผู้ใช้งานต้องตรวจเช็คสินค้าทันทีเมื่อได้รับสินค้า หากพบข้อผิดพลาด เช่น สินค้าไม่ครบ สินค้าชำรุดเสียหาย โปรดปฏิเสธการรับสินค้า หรือติดต่อบริษัทฯ เพื่อแจ้งข้อผิดพลาดทันทีแต่ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่สินค้าได้ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่จัดส่ง มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ใช้งานได้ตรวจสอบและยอมรับสินค้าไว้ในสภาพสมบูรณ์ปราศจากข้อผิดพลาด ความเสียหาย และความชำรุดบกพร่องแล้ว

  6. ผู้ใช้งานตกลงให้ถือว่าสินค้าถูกส่งมอบเมื่อ (1) สินค้าได้ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่จัดส่งโดยผู้ขายหรือผู้ขนส่งแล้ว และ (2) ผู้ใช้งานไม่ได้โต้แย้งสถานะการจัดส่งสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

  7. หากไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้กับผู้ใช้งานได้ เช่น ผู้ขนส่งไม่สามารถติดต่อผู้ใช้งานหรือผู้รับสินค้าได้ และสินค้านั้นถูกส่งคืนมายังบริษัทฯ หรือผู้ขาย ผู้ใช้งานตกลงให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ใช้งานยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว

 8. เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการ

  1. ผู้ใช้งานตกลงให้ถือว่า การที่ผู้ใช้งานเลือก “ต้องการให้ช่วยออกแบบ” บนเว็บไซต์ เป็นการที่ผู้ใช้งานแสดงเจตนาใช้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ และผู้ใช้งานยอมรับและตกลงตามเงื่อนไขการให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ LocoPack ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ

  2. ผู้ใช้งานตกลงให้ถือว่า การที่ผู้ใช้งานเลือก “ออกแบบออนไลน์บน LocoPack” บนเว็บไซต์ เป็นการที่ผู้ใช้งานแสดงเจตนาใช้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ออนไลน์ของบริษัทฯ และผู้ใช้งานยอมรับและตกลงตามเงื่อนไขการให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ออนไลน์ของ LocoPack ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ

  3. ผู้ใช้งานตกลงให้ถือว่า การที่ผู้ใช้งานเลือก “รับ Template ไปออกแบบเอง” บนเว็บไซต์ เป็นการที่ผู้ใช้งานแสดงเจตนาใช้บริการรับ Template ไปออกแบบบรรจุภัณฑ์เอง และผู้ใช้งานยอมรับและตกลงตามเงื่อนไขการให้บริการรับ Template ไปออกแบบบรรจุภัณฑ์เองของ LocoPack ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ

 9. ข้อมูลและภาพสินค้าและบริการ

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับและภาพของสินค้าและบริการบน LocoPack เป็นการแสดงคำอธิบายและรูปภาพของสินค้าและบริการในเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ใช้งานใช้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการเท่านั้น โดยผู้ใช้งานควรอ่านฉลาก คำเตือน คู่มือ และศึกษาวิธีการใช้ก่อนใช้งานสินค้าหรือบริการทุกครั้ง

  2. ภาพสินค้าและบริการบน LocoPack มีไว้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น ซึ่งอาจไม่ตรงกับสินค้าและบริการจริงเนื่องจากข้อจำกัดในทางเทคนิคในการจัดทำภาพ นอกจากนี้ สีของภาพที่แสดงบนหน้าจอของผู้ใช้งานอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

  3. สินค้าในบางรายการอาจมีความแตกต่างกันแม้ว่าจะเป็นสินค้าชนิด หรือประเภทเดียวกัน เนื่องจากข้อจำกัดในการผลิต เช่น ลายไม้ สีของสินค้า คุณลักษณะของวัตถุดิบ

  4. ภาพของสินค้าบางรายการอาจได้รับการตกแต่งเพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวกในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าหรือเป็นแนวทางในการใช้สินค้า ซึ่งอาจมีภาพของอุปกรณ์อื่นที่ไม่รวมอยู่ในรายการสินค้าและราคาที่เสนอขายบน LocoPack ด้วย ผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดของสินค้าที่เสนอขายที่คำอธิบายสินค้าให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง

  5. บริษัทฯ ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการระบุข้อมูลและราคาสินค้าบน LocoPack ให้ถูกต้อง ผู้ใช้งานรับทราบและเข้าใจว่าข้อมูลและราคาของสินค้าและบริการที่ปรากฎบน LocoPack อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ โดยผู้ใช้งานตกลงให้บริษัทฯ สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของผู้ใช้งานได้หากตรวจพบว่ามีความคลาดเคลื่อน เช่น กำหนดราคาผิด ไม่ว่าจะตรวจพบก่อนหรือหลังการส่งมอบสินค้าแล้วก็ตาม

 10. การยกเลิกคำสั่งซื้อ การเปลี่ยนสินค้า และการคืนสินค้า

  1. ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้หากสินค้ายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการผลิต เมื่อสินค้าเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้

  2. ผู้ใช้งานสามารถขอคืนสินค้าได้ตามนโยบายการคืนสินค้า ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

 11. การปิดบัญชีผู้ใช้งาน

  1. บริษัทฯเคารพสิทธิของผู้ใช้งานในการเลือกใช้หรือไม่ใช้งาน กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการปิดบัญชีของผู้ใช้งาน โปรดติดต่อ LINE ID @locopack หรืออีเมล support@locopack.co

  2. ข้อตกลงการใช้งานนี้เป็นข้อตกลงที่ทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไปหรือในกรณีที่ผู้ใช้งานกระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสมบนLocoPack ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่ผู้ใช้งานแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

  3. ในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือกปิดบัญชีผู้ใช้งาน กรุณาบันทึกหรือทำสำเนาข้อมูลของผู้ใช้งานไว้ก่อนแจ้งการปิดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯอาจลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้งานหลังจากที่บัญชีนั้นถูกปิดแล้ว

 12. การประมวลผลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ผู้ใช้งานเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ผู้ใช้งานนำเข้าสู่ LocoPack (“ข้อมูลของผู้ใช้งาน”) และผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อความสอดคล้องต่อกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องและผู้ใช้งานภาพของข้อมูลของผู้ใช้งานเหล่านั้น

  2. บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่ปรากฎในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯอาจแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา

  3. หากผู้ใช้งานเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและได้รับข้อมูลส่วนบุคคลไปจากการใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นให้กับบริษัทฯ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ และช่องทางการติดต่อของผู้ใช้งานสินค้าหรือบริการ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายสินค้าหรือบริการ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขนส่งสินค้า ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อสำหรับจัดส่งสินค้า ผู้ใช้งานตกลงดังต่อไปนี้

   1. ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น เช่น ผู้ใช้งานอาจต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบว่าผู้ใช้งานจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อะไร หรือผู้ใช้งานจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับใครบ้าง รวมทั้งผู้ใช้งานอาจต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วย

   2. ผู้ใช้งานรับรองว่าผู้ใช้งานสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับบริษัทฯได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย และ

   3. บริษัทฯและผู้ใช้งานเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นอิสระแยกจากกันและไม่มีความรับผิดร่วมกันหรือแทนกัน

  4. ในกรณีที่บริษัทฯเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ใช้งานและผู้ใช้งานเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย ผู้ใช้งานตกลงดังต่อไปนี้

   1. ผู้ใช้งานอนุญาตให้บริษัทฯสามารถมอบหมายและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่นที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯได้ (ผู้ประมวลผลช่วง) เช่น ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการทางการเงิน ผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน ผู้ขนส่งสินค้า

   2. ผู้ใช้งานอนุญาตให้บริษัทฯสามารถส่งข้อมูลส่วนบุคคลออกภายนอกประเทศไทยเพื่อการให้บริการของบริษัทฯหรือเพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานนี้ได้ เช่น การส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ให้บริการคลาวด์ที่อยู่ในต่างประเทศ

   3. ผู้ใช้งานรับรองว่าผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัทฯเพื่อให้บริษัทฯสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และ

   4. ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น เช่น การแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวและการขอความยินยอม (ถ้าจำเป็น)

 13. การรักษาความลับ

  1. ผู้ใช้งานตกลงที่จะ

   1. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

   2. ไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อตกลงการใช้งานนี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯล่วงหน้า

   3. ไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

   4. ไม่ยื่นจดคำขอรับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่เป็นความลับ และ

   5. แจ้งให้บริษัทฯทราบโดยทันทีเมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนี้ข้อมูลที่เป็นความลับยังคงเป็นความลับและไม่ถือเป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนแล้วเนื่องมาจากการเปิดเผยดังกล่าว

  2. ข้อมูลดังต่อไปนี้ไม่เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ

   1. ข้อมูลซึ่งในวันที่มีการเปิดเผยได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้ว หรือต่อมาภายหลังได้เป็นข้อมูลที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วที่มิใช่เนื่องมาจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของผู้ใช้งาน หรือ

   2. ข้อมูลซึ่งได้มีการเปิดเผยมาแล้วหรือได้รับมาโดยถูกต้องตามกฎหมายหลังจากที่ผู้ใช้งานยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้โดยไม่มีเงื่อนไขการรักษาความลับจากบุคคลอื่นใดซึ่งมีสิทธิอันชอบธรรมในการครอบครองข้อมูลเหล่านั้นและไม่มีหน้าที่ความผูกพันใดๆ ในการรักษาความลับที่เกี่ยวข้องนั้น

  3. หากผู้ใช้งานเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้กับบุคคลที่ผู้ใช้งานเห็นว่าเกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับนี้

 14. ข้อจำกัดความรับผิดและข้อสงวนสิทธิ

  1. ผู้ใช้งานรับรองว่าข้อมูลผู้ใช้งานและข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้งานให้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง ไม่เป็นการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก โดยผู้ใช้งานตกลงจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดแก่บริษัทฯและบุคคลภายนอกตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อนี้

  2. ในกรณีที่ข้อมูลที่ปรากฏใน LocoPack เป็นข้อมูลที่บุคคลอื่นนอกจากบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าสู่ระบบ บริษัทฯไม่รับรองว่าข้อมูลเหล่านี้จะสมบูรณ์หรือตรงตามข้อเท็จจริงหรือเป็นปัจจุบัน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้งานใช้ข้อมูลดังกล่าว

  3. ผู้ใช้งานรับรู้ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ต และสภาพอุปกรณ์ของผู้ใช้งานที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันด้วย

  4. ในการใช้งานหรือในกรณีที่ผู้ใช้งานดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใด ๆ จาก LocoPack ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ หรือปราศจาก ไวรัส หรือสิ่งอื่นในลักษณะเดียวกัน การใช้งานอาจจะไม่ต่อเนื่อง มีความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลใน LocoPack ได้ ผู้ใช้งานตกลงรับความเสี่ยงภัยในความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ สื่อกลาง หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงและใช้งาน รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งาน หรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจาก LocoPack และผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้บริษัทฯรับผิดใดๆ ในความขัดข้องของ LocoPack ที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจของบริษัทฯ

  5. บริษัทฯอาจขอตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานและนโยบายต่าง ๆ เป็นครั้งคราว ผู้ใช้งานตกลงให้ความร่วมมือตามสมควรในการตรวจสอบ

  6. ผู้ใช้งานตกลงว่าบริษัทฯไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นใช้งาน ซึ่งรวมถึงความเสียหายจากการทำละเมิด ความเสียหายจากการผิดสัญญา การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม การเสื่อมเสียชื่อเสียง การเสียโอกาสทางธุรกิจ และความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษอื่น

  7. ผู้ใช้งานตกลงว่าบริษัทฯไม่ต้องรับผิดเพื่อการส่งมอบล่าช้า ความเสียหายโดยอ้อม และความเสียหายอันเกิดแก่พฤติการณ์พิเศษ เช่น การสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไร การสูญเสียทางการตลาด การเสียชื่อเสียง การเสียลูกค้า การขาดประโยชน์จากการใช้ หรือการเสียโอกาส ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานและข้อตกลงการใช้งานนี้

 15. ทรัพย์สินทางปัญญา

  1. บริษัทฯ เป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่ใน LocoPack และส่วนประกอบอื่นๆ ของ LocoPack เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงการใช้งานนี้หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ บริษัทฯไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูล ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าของบริษัทฯโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการใช้ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งานนี้

  2. บริษัทฯเป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบน LocoPack ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงการใช้งานนี้หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ผู้ใช้งานตกลงจะไม่คัดลอก ดาวน์โหลด สั่งพิมพ์ หรือ ใช้ข้อมูลใน LocoPack เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้และจะใช้บังคับตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

  3. ผู้ใช้งานตกลงจะไม่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม เรียบเรียงใหม่ หรือวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) LocoPack ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม และจะไม่ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจนซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือบริการของบริษัทไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะไม่แต่งตั้งให้บุคคลภายนอกกระทำการตามข้อนี้

  4. ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้งานในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่นำข้อมูลที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเข้าสู่ LocoPack

 16. การปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทฯ

  1. ผู้ใช้งานเข้าใจและตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการส่วนใด ๆ ของ LocoPack ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการให้บริการ ระบบการทำงาน การแสดงผล หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บน LocoPack

  2. การที่ผู้ใช้งานตกลงดาวน์โหลดหรือใช้งานหลังจากที่บริษัทฯได้ทำการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแล้ว ถือว่าผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่บริษัทฯในการติดตั้ง อัปเกรด อัปเดต ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดให้บริการดังกล่าว

 17. การปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. ผู้ใช้งานเข้าใจและตกลงว่า บริษัทฯสามารถปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง (รวมเรียกว่า “เปลี่ยนแปลง”) ข้อตกลงการใช้งานนี้หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการใช้งาน เช่น เอกสารแนบ เอกสารเพิ่มเติม ประกาศ นโยบาย (รวมเรียกว่า “เอกสารที่เกี่ยวข้อง”) โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าหรือขอให้ผู้ใช้งานยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

  2. บริษัทฯ จะประกาศข้อตกลงการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงบน LocoPack เพื่อให้ผู้ใช้งานพิจารณาก่อนการเข้าใช้งาน พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด

  3. หากบริษัทฯเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯจะประกาศเอกสารที่เปลี่ยนแปลงนั้นให้ผู้ใช้งานทราบ

  4. เอกสารที่เกี่ยวข้องถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานนี้โดยการอ้างถึง (incorporation by reference) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติมได้ด้วยการไปยังเมนูที่เกี่ยวข้องบน LocoPack หรือติดต่อบริษัทฯเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  5. ผู้ใช้งานตกลงให้บริษัทฯถือว่าการที่ผู้ใช้งานใช้งานต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว เป็นการที่ผู้ใช้งานยอมรับข้อตกลงการใช้งานหรือเอกสารที่เปลี่ยนแปลงนั้นโดยชัดแจ้ง

  6. หากผู้ใช้งานไม่ตกลงยอมรับข้อตกลงการใช้งานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ใช้งานมีสิทธิหยุดการใช้บริการของบริษัทฯหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้งานได้

  7. หากผู้ใช้งานต้องการดูข้อตกลงการใช้งานฉบับก่อนหน้า โปรดติดต่อ LINE ID @locopack หรืออีเมล support@locopack.co

 18. ระยะเวลาและการสิ้นสุดของข้อตกลงการใช้งาน

  1. ข้อตกลงการใช้งานนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ใช้งานใช้งาน สร้างบัญชีผู้ใช้งาน หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้ (เช่น คลิกปุ่มยอมรับหรือทำเครื่องหมายที่ข้อความว่ายอมรับ) และจะมีผลบังคับใช้จนกว่า (1) ผู้ใช้งานปิดบัญชีผู้ใช้งาน (2) บริษัทฯปิดบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้งาน หรือ (3) บริษัทฯบอกเลิกข้อตกลงการใช้งานนี้กับผู้ใช้งาน

  2. เมื่อข้อตกลงการใช้งานนี้ระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัทฯสิ้นสุดลง ผู้ใช้งานต้องหยุดการใช้งานทันที และบริษัทฯอาจขอให้ผู้ใช้งานทำลายหรือส่งคืนข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งผู้ใช้งานตกลงจะดำเนินการให้แล้วเสร็จและแสดงหลักฐานการดำเนินงานให้กับบริษัทฯภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯได้แจ้งให้ผู้ใช้งานดำเนินการดังกล่าว

  3. การสิ้นสุดลงของข้อตกลงการใช้งานไม่มีผลกระทบต่อบรรดาสิทธิ หน้าที่ การเยียวยา สิทธิเรียกร้อง ความเสียหาย และสิทธิการได้รับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ข้อตกลงการใช้งานนี้ยังมีผลบังคับใช้

 19. ข้อตกลงอื่นๆ

  1. การละเว้นไม่ใช้สิทธิหรือการผ่อนผันการใช้สิทธิไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบริษัทฯ ไม่ถือว่าบริษัทฯสละสิทธิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อนั้น ๆ บริษัทฯยังคงสงวนสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิตามข้อดังกล่าวได้ต่อไป

  2. การที่ผู้ใช้งานและบริษัทฯเข้าผูกพันตามข้อตกลงการใช้งานนี้ ไม่เป็นการที่ผู้ใช้งานและบริษัทฯทำสัญญาร่วมทุน สัญญาการเป็นหุ้นส่วนบริษัท สัญญาพันธมิตร สัญญาตัวแทน สัญญาจ้างแรงงาน หรือสัญญาอื่นใดนอกเหนือไปจากข้อความที่ปรากฏโดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

  3. ในกรณีที่ข้อความในข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้และเอกสารอื่น ๆ ขัดแย้งกัน คู่สัญญาตกลงให้เป็นดุลพินิจของบริษัทฯ ในการตีความ

  4. กฎหมายไทยใช้บังคับกับข้อตกลงการใช้งานนี้

  5. ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้เป็นโมฆะ ให้ส่วนที่ไม่เป็นโมฆะนั้นแยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะและมีผลบังคับใช้ต่อไปได้

  6. ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดของคู่สัญญาและให้ใช้บังคับเหนือความตกลงอื่นในเรื่องเดียวกันที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้

  7. ผู้ใช้งานยินยอมให้บริษัทฯสามารถเปลี่ยนตัวคู่สัญญาฝ่ายบริษัทฯ หรือโอนสิทธิเรียกร้องและหน้าที่ของบริษัทฯตามข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลที่ 3 ได้

 20. ติดต่อบริษัทฯ

หากผู้ใช้งานต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทฯได้ที่ บริษัทบีไอไอซี จำกัด

ที่อยู่ : 1355 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

LINE ID @locopack หรืออีเมล support@locopack.co

เอกสารแนบ เงื่อนไขการให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ LocoPack

เมื่อผู้ใช้งานเลือก “ต้องการให้ช่วยออกแบบ” บนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานแสดงเจตนาใช้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ และผู้ใช้งานยอมรับและตกลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้งานตกลงใช้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้

 2. ผู้ใช้งานตกลงชำระค่าบริการออกแบบในอัตรา 1,500 บาทต่อแบบต่อขนาด สำหรับการออกแบบกล่องลูกฟูก หรือ 2,500 บาทต่อแบบต่อขนาด สำหรับการออกแบบกล่องกระดาษอาร์ท (“ค่าบริการออกแบบ”)

 3. บริษัทฯ จะเริ่มต้นออกแบบหลังจากผู้ใช้งานชำระค่าบริการออกแบบ โดยใช้เวลาออกแบบหรือแก้ไขงานประมาณครั้งละ 3-5 วัน

 4. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง

 5. ผู้ใช้งานจะได้รับภาพคลี่กราฟฟิก 2 มิติ และภาพงานออกแบบบนกล่องในรูปแบบภาพ 3 มิติ (JPG) เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (“ผลงานออกแบบ”)

 6. บริษัทฯ จะเริ่มกระบวนการผลิตสินค้าหลังจากที่ผู้ใช้งานยืนยันผลงานออกแบบแล้ว

 7. หากผู้ใช้งานต้องการปรับขนาดผลงานออกแบบ ผู้ใช้งานตกลงจ่ายค่าปรับขนาดผลงานออกแบบให้เข้ากับกล่องขนาดอื่นๆในราคา 500 บาทต่อขนาด เช่น ถ้าผู้ใช้งานต้องการทำกล่อง 2 ขนาดโดยใช้ลวดลายกราฟฟิกเดิม มีค่าใช้จ่ายในการปรับขนาดงานออกแบบ 500 บาทเท่านั้น

 8. หากผู้ใช้งานส่งงานอันมีลิขสิทธิ์ (“งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งาน”) ให้กับบริษัทฯ เพื่อใช้ในการออกแบบ ผู้ใช้งานรับรองว่าตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือมีสิทธิอนุญาตให้บริษัทฯ ทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน (รวมเรียกว่า “ใช้งาน”) งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นเพื่อให้บริการออกแบบนี้ได้ และผู้ใช้งานอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นเพื่อให้บริการออกแบบนี้

 9. ในกรณีที่บุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายหรืออาจได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งานเพื่อให้บริการออกแบบนี้ ผู้ใช้งานจะดำเนินการต่อสู้ข้อกล่าวอ้าง ต่อสู้คดี และดำเนินการอื่นใดเพื่อโต้แย้งข้อกล่าวอ้างดังกล่าวแทนบริษัทฯ และผู้ใช้งานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 10. บริษัทฯ เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในผลงานออกแบบ และผู้ใช้งานต้องไม่นำผลงานออกแบบไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการให้บริษัทฯ ผลิตสินค้าตามผลงานออกแบบนั้น

 11. ผู้ใช้งานตกลงไม่ยกเลิกการใช้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ หลังจากที่บริษัทฯ ได้เริ่มการให้บริการแล้วบางส่วนหรือทั้งหมด

เอกสารแนบ เงื่อนไขการให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ออนไลน์ของ LocoPack


เมื่อผู้ใช้งานเลือก “ออกแบบออนไลน์บน locopack” บนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานแสดงเจตนาใช้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ออนไลน์ของบริษัทฯ และผู้ใช้งานยอมรับและตกลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้งานตกลงใช้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ออนไลน์ของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้

 2. ผู้ใช้งานใช้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ออนไลน์ของบริษัทฯ ได้ด้วยการคลิก “เริ่มออกแบบ” บนหน้าเว็บไซต์

 3. ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้กราฟฟิก รูปภาพ และงานสร้างสรรค์ต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์และบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ออนไลน์ของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากการใช้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ออนไลน์ของบริษัทฯ และต้องไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชนกราฟฟิก รูปภาพ และงานสร้างสรรค์ต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์และบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ออนไลน์ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

 4. ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบความถูกต้องของผลงานออกแบบและต้องยืนยันผลงานออกแบบก่อนที่บริษัทฯ จะเริ่มกระบวนการผลิตสินค้า

 5. หากผู้ใช้งานต้องการปรับขนาดผลงานออกแบบ ผู้ใช้งานตกลงจ่ายค่าปรับขนาดผลงานออกแบบให้เข้ากับกล่องขนาดอื่นๆในราคา 500 บาทต่อขนาด เช่น ถ้าผู้ใช้งานต้องการทำกล่อง 2 ขนาดโดยใช้ลวดลายกราฟฟิกเดิม มีค่าใช้จ่ายในการปรับขนาดงานออกแบบ 500 บาทเท่านั้น

 6. หากผู้ใช้งานส่งงานอันมีลิขสิทธิ์ (“งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งาน”) ให้กับบริษัทฯ เพื่อใช้ในการออกแบบ ผู้ใช้งานรับรองว่าตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือมีสิทธิอนุญาตให้บริษัทฯ ทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน (รวมเรียกว่า “ใช้งาน”) งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นเพื่อให้บริการออกแบบนี้ได้ และผู้ใช้งานอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นเพื่อให้บริการออกแบบนี้

 7. ในกรณีที่บุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายหรืออาจได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งานเพื่อให้บริการออกแบบนี้ ผู้ใช้งานจะดำเนินการต่อสู้ข้อกล่าวอ้าง ต่อสู้คดี และดำเนินการอื่นใดเพื่อโต้แย้งข้อกล่าวอ้างดังกล่าวแทนบริษัทฯ และผู้ใช้งานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 8. บริษัทฯ เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในผลงานออกแบบ และผู้ใช้งานต้องไม่นำผลงานออกแบบไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการให้บริษัทฯ ผลิตสินค้าตามผลงานออกแบบนั้น

 9. ผู้ใช้งานตกลงไม่ยกเลิกการใช้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ หลังจากที่บริษัทฯ ได้เริ่มการให้บริการแล้วบางส่วนหรือทั้งหมด

เอกสารแนบ เงื่อนไขการให้บริการรับ Template ไปออกแบบบรรจุภัณฑ์เองของ LocoPack


เมื่อผู้ใช้งานเลือก “รับ Template ไปออกแบบเอง” บนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานแสดงเจตนาใช้บริการรับ Template ไปออกแบบบรรจุภัณฑ์เองของบริษัทฯ และผู้ใช้งานยอมรับและตกลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้งานตกลงใช้บริการรับ Template ไปออกแบบบรรจุภัณฑ์เองของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้

 2. บริษัทฯ จะส่งไฟล์ template (“Template”) ให้กับผู้ใช้งานภายใน 1 วันหลังจากทำการชำระยอดรวมทั้งหมด (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตตฤกษ์)

 3. ผู้ใช้งานต้องออกแบบลงบนไฟล์ Template ในฟอร์แมต Illustrator ที่บริษัทฯ ส่งให้เท่านั้น

 4. ผู้ใช้งานต้องส่ง ไฟล์ Template ในฟอร์แมต Illustrator กลับมาให้บริษัทฯ เพื่อเตรียมการผลิต โดยผู้ใช้งานต้องออกแบบกราฟฟิกตาม layer กราฟฟิกที่กำหนด ไม่มีการย่อขนาด และไฟล์งานต้องมีความเรียบร้อยพร้อมทำการส่งผลิต (หากต้องการให้มีการเตรียมงานเพื่อการผลิตจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 5. บริษัทฯ จะส่งไฟล์ภาพ 2 มิติ กลับไปให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบความถูกต้องของผลงานออกแบบและต้องยืนยันผลงานออกแบบก่อนที่บริษัทฯ จะเริ่มกระบวนการผลิตสินค้า

 6. ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้กราฟฟิก รูปภาพ และงานสร้างสรรค์ต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์และบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ออนไลน์ของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากการใช้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ออนไลน์ของบริษัทฯ และต้องไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชนกราฟฟิก รูปภาพ และงานสร้างสรรค์ต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์และบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ออนไลน์ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

 7. หากผู้ใช้งานต้องการปรับขนาดผลงานออกแบบ ผู้ใช้งานตกลงจ่ายค่าปรับขนาดผลงานออกแบบให้เข้ากับกล่องขนาดอื่นๆในราคา 500 บาทต่อขนาด เช่น ถ้าผู้ใช้งานต้องการทำกล่อง 2 ขนาดโดยใช้ลวดลายกราฟฟิกเดิม มีค่าใช้จ่ายในการปรับขนาดงานออกแบบ 500 บาทเท่านั้น

 8. หากผู้ใช้งานส่งงานอันมีลิขสิทธิ์ (“งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งาน”) ให้กับบริษัทฯ เพื่อใช้ในการออกแบบ ผู้ใช้งานรับรองว่าตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือมีสิทธิอนุญาตให้บริษัทฯ ทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน (รวมเรียกว่า “ใช้งาน”) งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นเพื่อให้บริการออกแบบนี้ได้ และผู้ใช้งานอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นเพื่อให้บริการออกแบบนี้

 9. ในกรณีที่บุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายหรืออาจได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งานเพื่อให้บริการออกแบบนี้ ผู้ใช้งานจะดำเนินการต่อสู้ข้อกล่าวอ้าง ต่อสู้คดี และดำเนินการอื่นใดเพื่อโต้แย้งข้อกล่าวอ้างดังกล่าวแทนบริษัทฯ และผู้ใช้งานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 10. บริษัทฯ เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในผลงานออกแบบ และผู้ใช้งานต้องไม่นำผลงานออกแบบไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการให้บริษัทฯ ผลิตสินค้าตามผลงานออกแบบนั้น

 11. ผู้ใช้งานตกลงไม่ยกเลิกการใช้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ หลังจากที่บริษัทฯ ได้เริ่มการให้บริการแล้วบางส่วนหรือทั้งหมดเอกสารแนบ นโยบายการคืนสินค้า

 1. หากสินค้ามีความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต หรือสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ บริษัทฯ ยินดีผลิตสินค้าให้ใหม่หรือคืนเงิน โดยผู้ใช้งานสามารถติดต่อเข้ามาที่ศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อทำเรื่องคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า บริษัทฯ จะตรวจสอบว่าการขอคืนสินค้าของผู้ใช้งานเป็นไปตามนโยบายการคืนสินค้านี้หรือไม่และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 15 วัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาผลิตสินค้าให้ใหม่หรือคืนเงินให้ผู้ใช้งานตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

 2. บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าที่ขอคืน (“เงินคืนค่าสินค้า”) โดยเร็ว ทั้งนี้ ระยะเวลาการคืนเงินดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบการชำระเงินที่ผู้ใช้งานเลือก

 3. เงินคืนค่าสินค้าไม่รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้ง ค่ารื้อการติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ ซึ่งผู้ใช้งานตกลงเป็นผู้รับภาระเอง

 4. ผู้ใช้งานตกลงให้บริษัทฯ สามารถปฏิเสธการรับคืนสินค้าที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการคืนสินค้าได้

 5. สินค้าดังต่อไปนี้ไม่สามารถคืนเงินได้

  1. สินค้าที่ผู้ใช้งานสั่งผลิตหรือสั่งทำเป็นพิเศษ

  2. สินค้าที่ผลิตขึ้นตามการออกแบบที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ใช้งาน หรือผลิตขึ้นตามผลงานออกแบบที่ได้จากการใช้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ LocoPack บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ออนไลน์ของ LocoPack หรือบริการรับ Template ไปออกแบบบรรจุภัณฑ์เองของ LocoPack

  3. สินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้ว และ

  4. สินค้าที่มีความชำรุดเสียหาย และบุบสลายจากการกระทำของผู้ใช้งานหรือบุคคลที่ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบ

 6. บริการต่างๆ เช่น บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ LocoPack บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ออนไลน์ของ LocoPack หรือบริการรับ Template ไปออกแบบบรรจุภัณฑ์เองของ LocoPack ไม่สามารถขอคืนเงินได้

 7. ผู้ใช้งานต้องส่งสินค้าอื่นที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ คืนพร้อมสินค้าหลักด้วย